Forskning, utveckling och utbildning

Inom verksamhetsområdet Paramedicin finns en gemensam forsknings- och utvecklingsgrupp (FoUU).

Forskning och utveckling

Den vård och behandling vi ger ska hålla bästa möjliga kvalitet och bygga på vetenskapligt utvärderade metoder. Därför är forskning och utvecklingsarbete nödvändigt. Vi ägnar oss åt forskningsprojekt och kvalitetssäkringsarbeten framför allt inom verksamheter där vi arbetar kliniskt.

Vi samarbetar nära med den medicinska fakulteten vid Uppsala universitet, både med enheten för logopedi och enheten för fysioterapi. Inom arbetsterapin, där det ännu inte finns någon enhet i Uppsala, finns samarbete med sektionen för arbetsterapi vid Karolinska institutet.

Forskning på Akademiska sjukhuset:
Publikationer 2014 (pdf)

Pågående forskning vid Uppsala universitet: (länkar)
Logopedi
Fysioterapi

Medverkan i utbildningar

Vi har ett omfattande uppdrag att medverka i grundutbildningen och verksamhetsförlagd utbildning (VFU) både inom logopedprogrammet och fysioterapiprogrammet vid Uppsala universitet. Inom arbetsterapeutprogram finns det samarbetet med flera universitet i landet.
Handledning av studerande även i vidareutbildning är också en del i vårt utbildningsansvar. Detta bidrar till att exempelvis uppsatser får en tydlig förankring i det kliniska arbetet.