Om NCK

Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK, är ett kunskaps- och resurscentrum vid Uppsala universitet. NCK arbetar på regeringens uppdrag med att höja kunskapen på nationell nivå om mäns våld mot kvinnor, våld i samkönade relationer och hedersrelaterat våld och förtryck.

I Nationellt centrum för kvinnofrids uppdrag från regeringen ingår även att arbeta med metodutveckling, information, utbildning, kunskapssammanställning och forskning. Patientverksamheten är en viktig del av det arbetet, eftersom den ger ett betydelsefullt underlag för forskning och en god plattform för metodutveckling. År 2008 utökades NCK:s verksamhetsområde till att även omfatta våld i samkönade relationer samt hedersrelaterat våld och förtryck.

NCK driver den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen och kvinnofridsenheten på Akademiska sjukhuset. 

För övriga frågor, kontakta NCK:s informationsavdelning via e-post info@nck.uu.se eller telefon 018-611 98 68.

NCK:s webbplats hittar du mer information, publikationer och nyheter om verksamheten.