TUB -Tidig Upptäckt och Behandling

Sjukhuset ska vara en säker plats för patienter. Våra patienter utgår ifrån att vi som arbetar på sjukhuset upptäcker om deras tillstånd försämras, och i så fall omedelbart sätter in adekvata åtgärder.

 

Den 2/10 byts MEWS ut mot NEWS, för mer information se: "AKTUELLT om TUB".

 

Flera händelseanalyser har visat att akuta insjuknanden och dödsfall hos inneliggande patienter har föregåtts av upp till ett dygn med försämring av patientens tillstånd utan att detta har uppmärksammats eller adekvata åtgärder satts in.

Ett sätt att förbättra alla patienters säkerhet på sjukhus är att tidigt upptäcka och behandla försämringar. Vi behöver även vara bra på att kommunicera och samarbeta för en ökad patientsäkerhet.

TUB

Tidig upptäckt och behandling, TUB, har som mål att minska antalet vårdskador och bidra till ökad patientsäkerhet.

Syftet är att tidigt upptäcka en eventuell försämring och påbörja behandling hos patienter som vårdas på sjukhus samt att på ett säkert sätt kunna kommunicera till övriga kollegor och medarbetare. Genom att kunskap och enkla verktyg från TUB används både i den direkta patientvården och i kommunikationen mellan olika medarbetare skapar TUB även ökad trygghet för personalen

 

Tub innehåller:
ABCDE – undersökning av vitalparametrar med enkla åtgärder
Skattningsinstrument (MEWS) för bedömning av vitalstatus
Reaktionsstege ("TUB-trappan") – rutin för åtgärder beroende på MEWS-skattning
SBAR för säker informationsöverföring
Samarbete/ teamarbete

All sjukvårdspersonal i Region Uppsala ska genomgå TUB-utbildning. För mer information om utbildning se TUB-utbildning.