ST kirurgi

Akademiska sjukhuset är ett av landets största universitetssjukhus och erbjuder högspecialiserad vård. Som ST-läkare hos oss får du en fullständig specialistutbildning i kirurgi. Utbildningen kommer inom kort att genomgå SPUR-granskning.

Vi har två sjukhusbundna jourlinjer, primärjour och husjour, samt separat kärl- och transplantationsjour.

Specifik utbildningsplan läggs upp tillsammans med din anvisade huvudhandledare och beror på din tidigare erfarenhet inom kirurgi.

Undervisning sker fortlöpande genom handledning av äldre kollegor och schemalagda seminarier var fjärde vecka. Vi är i uppstartsfas av en webbaserad teoriutbildning med schemalagd lästid. Deltagande i kurser prioriteras.

Forskning utgör en viktig del av arbetet och bedrivs inom en mängd områden. Som ST gör du ett vetenskapligt arbete och ett kvalitetsprojekt. För detta får du disponera sammanlagt 10 veckors arbetstid under din ST-tid.

ST på Kärlkirurgen

Kärlkirurgen på Akademiska sjukhuset är en sektion under VO kirurgi. Kärlkirurgiska sektionen är en heltäckande enhet som hanterar all form av kärlpatologi. Sektionen erbjuder både kärlkirurgisk vård för Uppsala läns patienter, och högspecialiserad kärlkirurgi för patienter från närmaste regionen, Sverige och internationellt. Som ST-läkare exponeras Du således för alla typer av kärlkirurgiska patienter och ingrepp, från det basala till det mest komplexa. Sektionen är relativt liten med ca tio läkare, varav två är professorer. Verksamheten har egna primär- och bakjourslinjer. Under din tid som ST-läkare hos oss kommer du att ingå i primärjoursledet.

 Vår verksamhets huvudsakliga fokus är:

  • Aortapatologi med infrarenala aortaaneurysm (AAA), komplexa juxtarenala AAA, avancerade thorakoabdominella aortaaneurysm och aortadissektioner.
  • Benartärsjukdom (BAS) med claudicatio intermittens och kritisk ischemi. 
  • Strokepatienter med förträningar på carotis
  • Åderbråckspatienter med hudförändringar eller venösa sår
  • Patienter med posttrombotiskt syndrom till följd av tromboser i vena cava eller vena iliaca.
  • TOS patienter med ffa venösa komplikationer. 
  • Traumapatienter med stora kärlskador.
  • Tumörkirurgi i samarbete med många andra specialiteter.

 

Den enda kärlkirurgiska verksamheten som sektionen inte har är dialysaccesskirurgin som handhas av transplantationskirurgerna. En ST-läkare i kärlkirurgi i Uppsala ges dock möjlighet att delta i denna verksamhet i slutet av sin utbildning så att alla utbildningsmål kan uppnås. Vi samarbetar nära klinisk fysiologi med ultraljudsledd kärldiagnostik, radiologi med CT och MR diagnostik och nuklearmedicin med molekylär bilddiagnostik.

Du kommer att få lära dig och delta i både öppen och endovaskulär kärlkirurgi och i många fall gör vi hybridingrepp då båda teknikerna används vid samma operationstillfälle. 

Förutom sedvanlig handledning i kliniskt beslutsfattande och operativ träning har vi återkommande ”journal club” och som ST läkare i kärlkirurgi på Akademiska deltar du i ett tre-årigt kärlkirurgiskt utbildningsprogram som drivs av enheten i Uppsala (den sk Distansutbildningen i kärlkirurgi). Den startade redan 2003 och är en plattform där ST läkare och yngre kärlkirurger från vår region och även från andra delar av landet, träffas 5 gånger per år. Förutom att det är ett uppskattat koncept för att läsa och diskutera viktig referenslitteratur så ger det tillfällen att lära känna och dela erfarenheter med kollegor i liknande utbildningsnivåer från hela landet. 

Forskning är en viktig del av vår verksamhet. Den kärlkirurgiska forskningsenheten i Uppsala är en av de mest högprofilerade i världen, och det finns en utmärkt infrastruktur för forskarutbildning parallellt med ST-utbildning till klinisk kompetent kärlkirurg. Du kommer att under din ST utbildning påbörja ett forskningsprojekt med mål att du skall disputera. Vi förutsätter att alla som väljer att förlägga sin ST-utbildning till Uppsala är vetenskapligt intresserade.