Regionsamarbete

Samverkansnämnden/Specialitetsråd
Inom Samverkansnämnden Uppsala-Örebroregionen finns ett antal regionala specialitetsråd som har till uppgift att säkerställa trygga vårdkedjor mellan vårdnivåerna och ansvara specifikt för kvalitets-och resultatuppföljning med analys av skillnader som ses i kvalitetsregister. Specialitetsrådet ska dessutom stödja införandet av evidensbaserade metoder, vara remissinstans, planera för kompetensförsörjning och ansvara för regionala utbildningar.

Det regionala specialitetsrådet för kirurgi består av verksamhetschefer vid de kirurgiska klinikerna i regionen som träffas två gånger om året.

Regionalt cancercentrum (RCC)
Inom RCC Uppsala Örebro samverkar de sju landstingen inom cancervården. Flera vårdprogramgrupper för olika cancerformer med representanter för alla landsting i regionen. Arbetet sker i nära samarbete med patientföreningar som också finns representerade i de olika vårdprogramgrupperna.

Utbildning/regionmöten
Inom regionen sker distansutbildning av läkare som organiseras av verksamhetsområde kirurgi på Akademiska sjukhuset, inom kolorektalkirurgi, övre abdominell kirurgi och kärlkirurgi. En rad olika regionala utbildningsmöten hålls årligen multiprofessionellt inom olika sektioner.

Upphandlingar
Samverkan sker i den sk sju-klövern (landstingen i Dalarna, Gävleborg, Sörmland, Uppsala, Värmland, Västmanland och Örebro län) i upphandlingar av medicinska instrument där styr- och arbetsgrupper består av representanter från kliniker inom regionen.