Lung- och allergisjukdomar

Här utreds och behandlas alla lungsjukdomar och vården är både akut och planerad. De största diagnosgrupperna är kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) och lungcancer.
Våra utredningar görs på Lung- och allergimottagningen, Sömnapnémottagningen, Dagsjukvårdsavdelningen för lungmedicin och på Lungavdelning 50D1.