Forskning och utbildning


För geriatriken är forskning, utveckling och utbildning viktiga delar för att upprätthålla hög kvalitet på vården, för att locka nya medarbetare till kliniken och för att vara en stimulerande arbetsplats.

Forskning
- Molekylär geriatrik bedrivs vid Rudbecklaboratoriet i Uppsala och syftar till molekylär förståelse av flera av åldrandets sjukdomar, framför allt demenssjukdomar, för att identifiera nya angreppspunkter för läkemedel och diagnostik.
- Molekylärmedicinska enheten bedriver klinisk forskning och fungerar som en brygga mellan minnesmottagningen och Rudbecklaboratoriet.
- Epidemiologisk demensforskning pågår bland annat på ULSAM-materialet, dvs 38-årsuppföljningen av uppsalamän födda 1920-24 med avseende på vaskulära riskfaktorer och kognitiva funktioner.
- Nutritionsforskning och studier av kostens inverkan på sjukdomstillstånd bedrivs vad gäller geriatrisk undernutrition och obesitas.

Utveckling
Exempel på utvecklingsområden:
- Efterfrågan på kvalificerad utredning av minnesproblem ökar och på minnesmottagningen arbetar demensteamet för att utveckla diagnostik av olika demenssjukdomar och behandling av Alzheimers sjukdom.

Utbildning
- Geriatriken är aktiv vad gäller utbildningsinsatser inom bland annat läkarutbildning, sjuksköterskeutbildning samt utbildning av sjukgymnaster, arbetsterapeuter, dietister och kuratorer.