Palliativa konsultteamet (PKT)

Målgrupp
Det palliativa konsultteamets mål är att förbättra den palliativa vården i Uppsala län. PKT ska arbeta som rådgivande resurs för läkare, sjuksköterskor och övrig vårdpersonal som vårdar patienten i det egna hemmet, i särskilda boenden eller inom Akademiska sjukhuset. Patienten ska befinna sig i palliativ fas av sjukdomen oberoende av diagnos.

Konsultativ verksamhet
I teamet ingår läkare och sjuksköterskor med erfarenhet av palliativ vård. Teamet är en stödjande resurs för vårdpersonal och ett konsultativt stöd i direkta patientärenden. Detta kan gälla frågor om medicinering, etiska ställningstaganden eller frågor om närståendestöd. Teamet tar inte över patientansvaret. Konsultation sker på telefon eller via hembesök. Råd kan ges för bedömning av lämplig vårdnivå. Teamet åtar sig också utbildning.