Regionsamarbete

Samverkansnämnden/Specialitetsråd
Inom Samverkansnämnden Uppsala-Örebroregionen finns ett antal regionala specialitetsråd som har till uppgift att säkerställa trygga vårdkedjor mellan vårdnivåerna och ansvara specifikt för kvalitets-och resultatuppföljning med analys av skillnader som ses i kvalitetsregister. Specialitetsrådet ska dessutom stödja införandet av evidensbaserade metoder, planera för kompetensförsörjning och ansvara för regionala utbildningar.

Det regionala specialitetsrådet för onkologi består av verksamhetschefer vid de onkologiska klinikerna i regionen som träffas kontinuerligt under året.

Regionalt cancercentrum (RCC)
Inom RCC Uppsala Örebro samverkar de sju landstingen inom cancervården. Flera vårdprogramgrupper för olika cancerformer med representanter för alla landsting i regionen. Arbetet sker i nära samarbete med patientföreningar som också finns representerade i de olika vårdprogramgrupperna.

Här kan du läsa mer om Cancerrådet i Uppsala läns landsting.

Cancerrådets genomförandeplan 2016-2018

Utbildning/regionmöten
Inom regionen sker samordning av utbildning för ST-läkare, vilka placeras på olika orter inom regionen. Flera regionala multiprofessionella utbildningsmöten hålls årligen inom olika tumörgrupper.

Upphandlingar
Samverkan sker i den sk fyr-klövern (landstingen i Dalarna, Gävleborg, Uppsala, och Västmanland)  i upphandlingar av läkemedel där styr- och arbetsgrupper består av representanter från kliniker inom regionen.