Analcancerbehandling

Sedan 1 januari 2017 är Akademiska sjukhuset ett av fyra nationella centra för kurativt syftande behandling med radiokemoterapi (RCT) vid analcancer. Ilustration bästa vården runt patienten

Det inrättas samtidigt en nationell multidisciplinär konferens, MDK vid vilken samtliga nya fall av analcancer ska diskuteras avseende terapival.

Remittera patient
Patienter med analcancer som önskas behandlas vid Akademiska sjukhuset och som inte tillhör sjukhusets upptagningsområde utreds på hemortssjukhuset med:

• biopsi inklusive P16 analys
• rutinblodprover
• MR bäcken
• PET/DT

Remiss skickas till onkologkliniken (ej kirurgkliniken) som ombesörjer anmälan till MDK och kallar patienten för bedömning och behandling.

Onkologkliniken kan kontaktas för råd under utredningens gång och kan även ombesörja PET/DT undersökningen om den inte kan göras via hemortssjukhuset.

Anmälan nationell multidisciplinär konferens
Anmälan till nationell MDK kan även göras från sjukhus som inte är nationellt centrum. Vid MDKn kan lämpligt centrum för behandling diskuteras.

Information om nationell MDK och rutin för anmälan med remissblankett finns på Regionalt cancercentrum.
Information RCC analcancer.