Utredning

Syftet med en neuropsykiatrisk utredning är att kartlägga om de svårigheter patienten, eller omgivningen, upplever kan förklaras och diagnosticeras som en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. En neuropsykiatrisk diagnos ska sedan utgöra underlag för fortsatta åtgärder som behandling, hjälp och stöd.

Innan en neuropsykiatrisk utredning inleds är det viktigt att belysa motivation, syfte och de egna förväntningarna kring vilka åtgärder utredningen ska leda vidare till. Det är också viktigt att diskutera både för- och nackdelar med att få en neuropsykiatrisk diagnos. En utredning föregås även av en obligatorisk provtagning för att bland annat utesluta drogpåverkan.

Under utredningen genomförs en noggrann kartläggning av patientens aktuella svårigheter såväl avseende symtom som svårighetsgrad. Eftersom neuropsykiatriska funktionsnedsättningar debuterar redan i barndomen undersöks symtomutveckling och fungerade under livets alla tidigare skeden. Detta är speciellt viktigt eftersom många med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har ett ojämnt fungerande som kan variera över tid, ibland beroende på annan samtidig psykiatrisk sjuklighet eller varierande livsomständigheter.

Under utredningsfasen deltar flera olika professioner så som sjuksköterska, läkare, kurator, arbetsterapeut och psykolog. Vilka av dessa som man träffar under utredningen kan variera då utredningen anpassas individuellt efter varje patients svårigheter och behov.

Neuropsykiatrisk undersökningUtredningen avlutas med ett återkopplingssamtal då patienten och medverkande anhöriga informeras av aktuella utredare. Utredningsresultat, eventuell diagnos samt rekommenderade behandlings- och stödåtgärder belyses och diskuteras gemensamt.

Vid behov erbjuds patienten möjlighet att delta i individuella uppföljningssamtal med syfte till förnyad information och reflexion kring diagnos och vidare åtgärder.