Behandling

Behandling sker enligt evidensbaserade metoder på specialistnivå, vilket innefattar psykologisk och arbetsterapeutisk behandling samt farmakologisk behandling med centralstimulantia.

Patienter erbjuds i första hand pedagogiska insatser i grupp, med möjlighet till fördjupning. Kan man inte tillgodogöra sig gruppbehandling erbjuds efter bedömning individuella insatser. All behandling utgår från en vårdplan. Enheten arbetar enligt stegvis vård.

Patienter med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har ofta behov av stödåtgärder inom ett flertal områden. Specialistpsykiatrin har ansvaret för den medicinska samordningen, vilket omfattar farmakologisk och/eller psykologisk behandling samt insatser för att initiera psykiatrisk rehabilitering.

Vi värnar om samverkan och samordning av insatser med andra aktörer som är betydelsefulla för att få vardagen att fungera, bland annat vårdgrannar, kommunen, försäkringskassa och arbetsförmedling. Vi arbetar i tvärprofessionella behandlingsteam och all behandling och alla insatser föregås av en individuell bedömning.

Vi kan bland annat erbjuda patienter:

  • Information och rådgivning utifrån den neuropsykiatriska funktionsnedsättningen
  • Struktur och rådgivning i vardag och hemmiljö
  • Läkemedelsbehandling med uppföljning
  • Bedömning inför psykologisk behandling
  • Individuell, grupp- eller internetbaserad  KBT-behandling
  • Arbetsminnesträning
  • Stöd i kontakt med vårdgrannar och myndigheter