Prioriteringar

Barn- och ungdomspsykiatrin prioriterar i första hand

 • Akut risk för självmord.
 • Livshotande ätstörning. BUP tar emot kroppsligt stabila patienter. Kroppsligt instabila patienter hänvisas till Barnsjukhuset.
 • Mani.
 • Akuta psykoser, även kopplat till missbruk.

Patienter med ovanstående tillstånd ska erbjudas bedömning snarast, senast inom 24 timmar.

Barn- och ungdomspsykiatrin prioriterar i andra hand

 • Behandling, uppföljning och stödinsatser för ovanstående och tillstånd med höggradigt funktionshinder eller med risk för höggradigt funktionshinder. T ex psykos, depression, komplicerad ADHD, paniksyndrom, ångestsyndrom, ätstörning, posttraumatiskt stressyndrom, tvångssyndrom, Tourettes syndrom och autismspektrumstörning. 
 • Medverkan till tidig upptäckt och adekvata stödåtgärder genom kunskapsförmedling, vårdprogram och konsultverksamhet. Ofta i samverkan med primärvård, barnsjukvård, habilitering, skola/barnomsorg, socialtjänst, intresseföreningar och föräldrar/anhöriga.
 • När vårdgrannar remitterar till specialistpsykiatrin ska ett skriftliga underlag finnas som visar att insatser på specialistnivå är nödvändiga utifrån att egna insatser – eller andra insatser varit otillräckliga.
  Då skolan remitterar för neuropsykiatrisk problematik, ska kartläggning ha gjorts ur ett pedagogiskt, psykologiskt, socialt och medicinskt perspektiv. Insatser i skolan ska redovisas och vara utvärderade.

 

Barn- och ungdomspsykiatrin prioriterar i tredje hand

 • Barnpsykiatriska störningar som påverkar vardagen och behöver begränsade BUP-insatser.
 • Graden av funktionshinder; multipla diagnoser, påverkar prioriteringen inom gruppen.
 • Barn och ungdomar med måttliga funktionshinder så som vid ADHD, depression, tvångssyndrom, ångestsyndrom, social fobi mm.
 • Betydande kontakt- och beteendestörningar.

BUP kan i många av dessa fall arbeta konsultativt.

 

Problem som inte omhändertas inom barn- och ungdomspsykiatrin

 • Sömnstörningar utan samtidig psykiatrisk sjukdom.
 • Skolvägran utan samtidig psykiatrisk sjukdom.
 • Drogscreening/motsvarande för barn utan annan psykiatrisk sjukdom.
 • Oavsiktlig förgiftning.
 • Läkarbedömningar vid akuta omhändertaganden av socialtjänsten och barnet inte har en känd eller uppenbar psykiatrisk sjukdom.
 • Relations- och utvecklingskriser.
 • Normala sorgereaktioner.
 • Familjeproblem utan psykiatrisk diagnos, ”uppfostringsproblematik”.
 • Inlärningssvårigheter.