ST Arbets- och miljömedicin

Klimatförändringar, miljöföroreningar eller arbete och hälsa. Dessa områden ingår i specialistutbildningen i Arbets- och miljömedicin.

Verksamheten är lokaliserad till Uppsala Science park och är Landstinget i Dalarnas, Region Uppsalas och Region Gävleborgs gemensamma resurs.

Vår webbplats är ammuppsala.se.