Kirurganestesin

Vi ansvarar för anestesi (sövning) och bedövning av de patienter som opereras hos kirurgen och urologen. På avdelningen arbetar ett varierande antal anestesiologer, cirka 25 anestesisjuksköterskor och 15 anestesiundersköterskor. Personalen hos oss är alla anställda vid verksamhetsområdet Anestesi- och intensivvård.

På operation bedrivs en omfattande grad av högspecialiserad kirurgi inom en rad olika områden.

  • Akut transplantationskirurgi
  • Tarmkirurgi
  • Kärlkirurgi
  • Robotassisterad kirurgi (gyn, tarm, urologi)
  • Traumakirurgi
  • Urologisk kirurgi

 
Vår personal ingår i sjukhusets larmkedja vid traumalarm.

Kirurganestesin leds av en avdelningschef, en gruppchef och en medicinskt ledningsansvarig läkare, På avdelningen finns en koordinator som tillsammans med gruppchefer, medicinskt ledningsansvarig läkare och medicinskt ledningsansvarig kirurg planerar och leder det dagliga operationsflödet.

För att säkerställa kvalitet och patientsäkerhet utövas vårt arbete med stöd av dokumenterade kvalitetsrutiner. Rutinernas aktualitet upprätthålls med hjälp av en kvalitetssamordnare.

Hos oss arbetar också en huvudhandledare som ansvarar för studenters verksamhetsförlagda utbildning. Vi har även en heltidsanställd utbildningssköterska som tillsammans med avdelningens chefer ombesörjer medarbetarnas kompetensutveckling.

Vårt främsta mål är att ge en god och säker anestesi till alla våra patienter.