ST akutsjukvård och internmedicin

Specialisttjänstgöring (ST) innebär att en legitimerad läkare vidareutbildar sig genom arbete under handledning inom ett mer avgränsat område och därmed blir specialistläkare inom området. Det tar cirka 5,5 år att uppfylla den kompetens som krävs för att Socialstyrelsen ska kunna intyga att specialistkompetens uppnåtts.

Inom vårt verksamhetsområde kan vi erbjuda två specialistutbildningar:

 

Akutsjukvård

Sedan 2015 är akutsjukvård en basspecialitet för läkare i Sverige. Vi driver denna specialistutbildning sedan 2016.

Akutläkarens huvudsakliga placering är på akutmottagningen. Det primära i akutläkarens uppdrag är akut bedömning utifrån ATLS och ABCDE-R, stabiliserande behandling och planering för fortsatt vårdförlopp det kommande dygnet. Specialistläkaren ska kunna handlägga och prioriterabok mellan livshotande tillstånd och lindriga symtom och skador hos personer oavsett ålder eller sökorsak.

En del av specialisttjänstgöringen är förlagd till andra verksamhetsområden. På akutmottagningen arbetar vi effektivt och evidensbaserat, och alltmer i klinikobundna team ledda av akutläkare. Patienter handläggs efter medicinsk angelägenhetsgrad.

Vi följer Svensk Akutsjukvårdsförening, SWESEMs Core Curriculum och Socialstyrelsens målbeskrivning för Akutsjukvård år 2015 www.swesem.org . Kvalitetssäkring genom deltagande i SWESEMs deltentamina uppmuntras. ST-läkare deltar i utbildning och fortbildning av akutmottagningens anställda, läkarstudenter samt klinisk handledning och interprofessionell in situ-simulering.  Patientnära diagnostik och point-of-care ultraljud är kärnkompetenser att utveckla. Vi eftersträvar en säker och trevlig arbetsplats för både anställda och patienter genom delaktighet och engagemang i en ständigt utvecklande lärandemiljö, samarbete mellan yrkesgrupper där varje medarbetares kompetens tas tillvara, med fokus på patientens bästa. 

Internmedicin

Som ST-läkare i internmedicin vid verksamhetsområde Akutsjukvård och internmedicin tjänstgör du 5,5 år, varav ca en fjärdedel av tiden består av jourtjänstgöring inom medicinkliniken. Du sidotjänstgör även inom högspecialiserade medicinska områden inom verksamhetsområde specialmedicin. Kardiologi, neurologi och intermediärvård ingår.

Specialisttjänstgöring i intermedicin inom Region Uppsala följer målbeskrivningen för Svensk Internmedicinsk förening (SIM).