Kvalitetssäkring

Klinisk Patologi är för närvarande inte formellt ackrediterat laboratorium. Vid Klinisk Patologi finns dock en välfungerande kvalitetssäkring av alla processer.

Kvalitetssäkringen kan delas in i flera moment, som innefattar:

  • Omhändertagande och laborativ handläggning av prover
  • Analys, bedömning och tolkning av prover
  • Arkivering, förvaring av prover
  • Kommunikation med kunder

 

EQUALIS (External Quality Assurance) har program för extern kvalitetssäkring och arbetar med andra kvalitetshöjande aktiviteter. De skickar ut testprover och testbilder för utveckling av diagnostisk kompetens.

Vi har som kvalitetspolicy att ständigt förbättra service- och kunskapstjänster gentemot kundernas krav och förväntningar. De skall kunna lita på resultatet och finna att resultatet är riktigt. Omkring 70-80 procent av alla medicinska beslut tas på basen av prov- och analyssvar och då måste patienterna vara säkra på att provsvaren stämmer.

Det finns ett kvalitetsledningssystem inom Akademiska laboratoriet i Uppsala, som ska underlätta arbetet med att skapa ordning och reda, tydliggöra organisationens struktur, resurser, tillvägagångssätt, ansvar och befogenheter. Ett av redskapen för detta ändamål är så kallade kvalitetsrevisioner som genomförs med jämna mellanrum för att följa upp de krav ledningssystemet ställer. 

 

 

Ansvarig för innehållet:
Sektionschef