Obduktion

Vid Klinisk Patologi handläggs de avlidna. Denna process inkluderar bårhus-, svepnings- visnings- och obduktionsverksamheten. Alla avlidna passerar bårhuset och ca 10% av de avlidna obduceras.

Klinisk obduktion

Obduktion som teknik används inom de rättsmedicinska och klinisk patologiska specialiteterna. Sedan 80-talet har antalet obduktioner minskat från att ha legat på ca 50% av alla avlidna till dagens ca 10% av alla avlidna. Denna utveckling har flera grundläggande orsaker däribland kostnad, avsaknad av specialister och även avsaknad av kliniskt intresse. 

Obduktionen samt uttag av vävnad för undersökning utförs standardiserat av en patolog och av en obduktionstekniker. Vävnadsbitarna som har tagits för diagnostik arkiveras i patologens arkiv. Detta innebär att ifall anhöriga med tiden är i behov av vävnad för utredning av eventuellt ärftliga sjukdomar, finns prover tillgängliga.

En obduktion utförs endast efter en mottagen remiss som har skrivits av den vårdande enheten och som har godkänts av anhöriga (samtycke).

Obduktion utförs måndag till fredag mellan 8.00-15.00 och den bör utföras senast inom en vecka efter dödsfallet. Vid en obduktion närvarar en obduktionstekniker och en patolog. Ett preliminärt utlåtande som är baserat på de makroskopiska fynden lämnas till insändande vårdenhet cirka1 vecka efter att obduktionen är utförd, ett slutligt utlåtande är klart efter cirka 2 månader. Ifall en neuropatologisk undersökning utförs är den slutliga bedömningen klar först 3-4 månader efter att patienten har avlidit. Alla utlåtanden lämnas till insändande vårdenhet som informerar anhöriga om utfallet.

Riskobduktion

Riskobduktion definieras som en obduktion som utförs på en avliden som har haft en svårbehandlad eller obehandlingsbar smittsam sjukdom. Den allvarligaste gruppen av sjukdomar är prionsjukdomarna utöver detta tillkommer avlidna med HIV, sjukdomar orsakade av  multiresistenta organismer och oklara smittsamma sjukdomar. Obduktionen måste då utföras i för detta ändamål befintliga lokaler (se Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2005:01). Ifall en obduktion har utförts på en avliden som har lidit av en prionsjukdom förseglas kroppen efter en obduktion för att undvika smittspridning.

Vid Klinisk Patologi finns ingen riskobduktionsfacilitet och därav utförs inte dessa obduktioner.

Var god se även Diagnostik - obduktion samt Obduktion - Omhändertagande av avliden
    

Personal

Helena Olofsson, sektionschef, överläkare
Katharina Ericson, linjeansvarig, överläkare, dubbelspecialist inom klinisk patologi och rättsmedicin

Annette Olesjö, processansvarig, obduktionstekniker
Jan Lovéus, obduktionstekniker
Nettan Lauritzen, obduktionstekniker

Ansvarig för innehållet:
Sektionschef