Utbildning

Patologer

Vid Klinisk Patologi utbildas blivande patologer. Utbildningen som dessa ST-läkare erbjuds följer de direktiv som tagits fram av Socialstyrelsen. En ST-studierektor vid Klinisk Patologi, ser till att Socialstyrelsens direktiv efterföljs. Varje ST-läkare tilldelas en handledare/mentor, som vägleder i utbildningsrelaterade frågor.

Specialisttjänstgöringen tar generellt fem år och inleds med obduktionsverksamhet. När ST-läkaren har fått obduktionsvana placeras denne inom de organrelaterade linjerna, se diagnostik. Utöver detta skall ST-läkaren även bekanta sig med alla processer.

Efter cirka ett års verksamhet inom obduktion anses ST-läkaren kompetent att självständigt utföra obduktioner. Utöver de interna placeringarna på Klinisk Patologi randar även ST-läkaren på annan klinik under ett halvår.

Ambitionen för en ST-läkaren är att efter fem år med viss säkerhet kunna bedöma de makroskopiska och mikroskopiska fynd inom olika subspecialiteter. 

En del ST-läkare utbildar sig till generalister medan andra subspecialiserar sig inom vissa specifika områden inom patologi, exempelvis hemato-, neuro- och hudpatologi. I motsats till upplägget i USA och flera Europeiska länder, finns i Sverige ingen formell subspecialisering. Verksamheten på Klinisk Patologi följer med sin linjestruktur, i princip det internationellt vanligt förekommande subspecialiseringsformatet.

Utöver patologutbildning är Klinisk Patologi involverad i utbildningen av Biomedicinska analytiker:

 

Biomedicinska analytiker

Biomedicinsk analytiker är den största yrkesgruppen vid Klinisk Patologi och under BMA utbildningen har studenter verksamhetsförlagd utbildning (VFU) under termin 4 och 5.

Vid Klinisk Patologi är BMA-studenter i 4-5 veckor och under denna period får de en allmän introduktion inom ämnesområdet och gör dessutom ett mindre projekt med handledning av erfaren BMA.

Under termin 6 gör BMA studenterna ett 15p projektarbete och då är Klinisk Patologi en av avdelningarna som tar emot studenter.

Klinisk Patologi medverkar även i grundutbildningen utav medicinare, sjukgymnaster och BMA. För medicinare, BMA samt sjukgymnaster finns kurs i Patologi. Flera medarbetare på Klinisk Patologi deltar som föreläsare, bedside-undervisare, förevisar olika moment på laboratoriet och handleder   laborationer.

 

 

Nelly Penagos Tafur, ST-studierektor, överläkare
Gunilla Chen, huvudhandledare BMA, biomedicinsk analytiker 

 

Ansvarig för innehållet:
Sektionschef