Forskning, utveckling och utbildning (FoUU)

FoUU handlägger forskningsrelaterade processer. Dessa processer styrs av en ledningsgrupp med chefen för Uppsala Biobank (UBb), sektionschef vid Klinisk Patologi, professor i allmänpatologi samt andra representanter från patologen.

FoUU bedriver serviceverksamhet åt olika uppdragsgivare, både interna och externa forskare och företag.

FoUU erbjuder uppdragsgivaren hjälp med handläggning och processering av patientprover. Arbeten som utförs inkluderar bland annat frysning, dehydrering, inbäddning av formalinfixerad vävnad, snittning, olika histologiska- och immunhistokemiska färgningar. Utöver detta utförs flödescytometriska och molekylärpatologiska analyser.  FoUU kan tillverka tissue microarrays och har en modern apperatur för skanning av mikroskopiska glas. FoUU organiserar även annotering och patologkonsultverksamhet. Klinisk Patologis linjepatologer är tillgängliga för bedömning av vävnadsprover.

Utöver paraffininbäddat diagnostiskt material sparas även färska prover. Den färska vävnaden sparas i -70 graders frys. Information om dessa prover registreras i en databas. Den del av FoUU som kallas Frysprovsamling producerar ett annoteringssnitt som undersöks av ansvarig linjepatolog. Dessa annoteringsglas förvaras i ett separat arkiv. Frysprovsamlingen tar även hand om frysning av prover på begäran av forskare och kliniker. Notera att prover sparas endast med samtycke från patient. När ett patientprov (fryst eller paraffininbäddat) används för forskning skall särskilda regelverk uppfyllas.

Sedan 2009 har Klinisk Patologi varit en aktiv del av U-CAN (Uppsala-Umeå Comprehensive Cancer Consortium). U-CAN har fått stöd via regeringens satsning på strategisk forskning. Syftet med U-CAN är att bygga upp en infomations- och vävnadsbank (blod och vävnad) från patienter med olika typer av cancer. Insamlandet av information och vävnad inom U-CAN är baserat på patienter som a) har gett sitt samtycke till medverkan och b) där informationen och materialet insamlas prospektivt under hela sjukdomsförloppet. Klinisk patologi ombesörjer insamlandet av tumörvävnad som lagras som fryst vävnad och paraffininbäddad vävnad. Det insamlade materialet är en del av Klinisk Patologis/Akademiska sjukhuset provsamling som i sin tur är en del av Uppsala BioBank (UBB). Provsamlingen är tillgänglig att användas i olika forskningsprojekt som har blivit godkända av a) nationella/lokala etiska kommittéer, b) U-CAN styrgruppen, c) UBB samt den d) lokala styrgruppen vid Klinisk Patologi.

Uttag ur frys- och paraffininbäddad (diagnostiska prover) provsamling erbjuds till både interna och externa kliniker och forskare. 

1. Det primära är att ett etiskt tillstånd finns för utförandet av forskningsprojektet. Ett etiska tillståndet söks från den lokala Etikprövningsnämnden.

2. När ett tillstånd har beviljats lämnas ansökan till Uppsala Biobank för registrering och godkännande.

3. FoU vid KP mottager de godkända ansökningarna via Uppsala Biobank och handlägger ärendet i FoUs ledningsgrupp, se ovan.

4. När 1-3 är godkända initieras själva ärendet.

Allt arbete som utförs faktureras enligt gällande prislista. Priserna är baserade på faktiska kostnader som inkluderar bland annat hyror, löner, apparatur, serviceavgifter, förbrukningsmaterial etc.

 

  

Ansvarig för innehållet:
Sektionschef