Akutblod

Akutblod används vid urakut transfusion då läkare ordinerar omedelbar transfusion till patient som saknar giltig förenlighetsprövning eller vars blodgrupp inte är känd.

  1. Förvarna blodcentralen tel. 611 41 63
  2. Hämta akutblod, levereras i kylväska märkt "Akutblod". Den som hämtar blodet ska ange avdelning/mottagning
  3. Lämna snarast prov taget före blodtransfusion till blodcentralen för blodgruppering/förenlighetsprövning
  4. Ej använt akutblod ska återlämnas snarast till blodcentralen, i kylväskan!Kylväska för transport av akutblod

 

Obligatorisk återrapportering:

  1. Fyll i (gult) transfusionsdokument med patientidentitet och journaletikett.
  2. Återsänd det snarast till blodcentralen så att transfusionsrapportering kan genomföras av blodcentralen.

Korrekt ifyllt transfusionsdokument måste snarast sändas till blodcentralen efter genomförd transfusion.
Jämför flik Spårbarhet.

När inte prov för blodgruppering kan tas enligt provtagningsanvisningar:

I akuta situationer när patienten är okänd ges alltid "akutblod" dvs. O RhD neg erytrocyter och AB plasma. Dessa blodkomponenter finns i begränsad mängd i blodcentralens lager. Det är därför av stor betydelse för blodcentralen att så fort som möjligt får vetskap om patientens egen blodgrupp för att kunna övergå till denna.

Har patienten fått massiva transfusioner innan provtagningen utförs är det bara transfusionsblodet som ligger till grund för blodgruppsresultatet, och man måste fortsätta transfundera med akutblod.

Det är viktigt att veta att det finns andra metoder att fastställa blodgruppen på än från sedvanlig blodprovstagning.

Blodgruppering kan utföras på prov taget med intraosseös nål, erytrocyter utvunna från annan blodig vävnad eller material från olycksplats där identiteten kan styrkas och är intygad. Kontakta blodcentralens akutlab i dessa situationer för råd.

Prov för blodgruppering med hjälp av annat material placeras i lämpligt kärl och märks med patientens aktuella identitet. Provet ska åtföljas av en remiss med patientuppgifter och ID kontroll. Patientuppgifter kan vara namn och personnummer eller om detta ej finns reservnummer för oidentifierad patient.

 

Ansvarig för innehållet:
Norbert Lubenow
Medicinskt ledningsansvarig läkare