Akademiska sjukhusets miljöarbete

Miljöcertifierat sjukhus

Akademiska sjukhuset är miljöcertifierat enligt ISO 14001 sedan 2005. Detta innebär att vi arbetar strukturerat med miljöfrågor och varje år följer upp hur det går med vårt miljöarbete. Sjukhusets årliga miljömål baseras på Landstinget i Uppsala läns fyraåriga miljöprogram. 

Minskad klimatpåverkan
Vi minskar vår klimatpåverkan genom att exempelvis välja kollektiva transporter som använder fossilfria drivmedel och produktion av energi från förnybara resurser. Vi hushåller med energi och väljer varor med låg klimatpåverkan.

Hälsosam och giftfri miljö
Vi minimerar våra utsläpp av farliga ämnen till luft, mark och vatten genom att exempelvis inte sprida läkemedel och kemikalier som är skadliga för miljö och hälsa. Vi väljer ekologiskt producerade livsmedel och textilier.

Hållbar och effektiv resursanvändning
Vi använder resurserna effektivt under hela deras livscykel. Vi ställer hållbarhetskrav vid upphandling, ser över användningen av olika produkter och har ett kretsloppstänkande i avfallshanteringen.