Typ-1 Diabetes

Akademiska sjukhuset inrättade 2012 ett centre of excellence för patienter med svårbehandlad typ 1-diabetes. Syftet med satsningen är att vården av patienter med typ 1-diabetes ska bli ännu bättre. Tanken är att befintliga forskare och läkare ska samarbeta mer över verksamhetsgränserna och att flera mindre enheter tillsammans ska bli starkare.

Fokus för det nya centret blir personer med de allra svåraste formerna av typ 1-diabetes, med oförutsägbara och okontrollerade svängningar i blodsockervärdena, där traditionell behandling med kort- och långtidsverkande insulin eller insulinpump inte fungerar tillfredsställande. Här ser man över möjligheterna till antingen optimering av insulinregimen alternativt någon form av transplantation.

Med gemensamma ronder och slopade internremisser är förhoppningen att patienterna ska kunna erbjudas snabbare utredningar och möjlighet att träffa flera specialister vid samma sjukhusbesök och snabbare komma i behandling. Akademiska sjukhuset räknar även med att vården av patienter med lindrigare former av diabetes gynnas av det nya centret som gör sjukhuset mer attraktivt som bas för forskningsstudier och testbädd för utprovning ny medicinteknik.

I centret involveras experter inom endokrinologi, transplantation, kirurgi och röntgen med flera områden, från universitetet forskargrupper som arbetar med metoder för rening/transplantation av insulinproducerande cellöar från donatorer, med sin bas på BMC respektive Rudbecklaboratoriet.

diabetes

Följ oss