Rättspsykiatriska öppenvårdsmottagningen (RPÖ)

Rättspsykiatriska öppenvårdsmottagningen riktar sig dels till patienter som är dömda till rättspsykiatrisk vård och som är i slutfasen av sin behandling eller som nyligen avslutat den, dels till klienter från frivården som dömts till skyddstillsyn med föreskrift om psykiatrisk vård.

• Vi utgår från en individualiserad, klientcentrerad arbetsmodell där vi följer patienten/klienten ut i samhället och ända hem.
• En noggrann kontinuerlig psykosocial kartläggning av riskfaktorer görs för varje patient/klient.
• Vi använder oss av den relation som etablerats under slutenvårdsperioden och kompletterar den med vår öppenvårdskontakt, d v s en integrering av sluten- och öppenvårdsinsatser.

För att lyckas i vårt arbete har vi nära samarbete med rättspsykiatrisk avdelning 5 och frivården för att i ett tidigt stadium komma in i patienternas/klienternas behandling.

En lyckad utslussning förutsätter också att vi har ett aktivt samarbete med  bl a kommun/socialtjänst.

På rättspsykiatriska öppenvårdsmottagningen arbetar psykolog, skötare/samordnare, sjuksköterska/koordinator samt läkare. Dessutom finns tillgång till kurator och arbetsterapeut.