Spalternas orsak och uppkomst

Redan vid sex veckors ålder kan man hos fostret se de cellansamlingar som i framtiden tillsammans skall bilda mittdel och sidodelar i överläpp och överkäke. En utebliven sammansmältning mellan mittdelen och en sidodel medför en spalt, som vanligen omfattar läppen och överkäkens främre del. Under åttonde till tionde fosterveckan bildas gommen genom förening av två sidosegment. Sker inte detta uppstår en gomspalt. Vanligen kombineras dessa spaltformer och en genomgående läpp-, käk- och gomspalt uppstår. När man letar efter en förklaring till varför sammansmältningen störts framstår ärftligheten som den viktigaste faktorn.

Sex veckors foster

På ett 6 veckors foster (12 mm långt) kan man ännu se att de olika cellansamlingarna som skall bilda kind, överläpp och näsa inte smält samman till en helhet. Avstannar celltillväxten som till höger på läppen erhålls en läppspalt.

Spalternas förekomst

I Sverige föds årligen ca 180 barn med någon form av läpp-, käk- och gomspalt. Detta innebär att man bland 600 nyfödda barn kan förvänta sig ett barn med spalt. Kluven läpp, käke och gom utgör i Sverige den största delen av alla spaltfall och de med enbart gomspalt en mindre del.

Fördelningen mellan könen är ojämn. Hos pojkar är läpp/käkspalt med eller utan gomspalt vanligast. Hos flickor är gomspalt mer än dubbelt så vanligt som hos pojkar. Spalten i läpp och käke kan vara såväl enkel som dubbelsidig.