Hörsel och tal

Hörsel

Mellanörats funktion hänger genom örontrumpen intimt samman med gomfunktionen. Barn som har kluven gom är mer än andra utsatta för öroninflammationer och långvarig öronkatarr (vätska bakom trumhinnan). Detta kan medföra en risk för hörselnedsättning, och det är därför viktigt att öronläkare deltar i utredningen.

Vid behov förses trumhinnan med ett litet plaströr, som motverkar uppkomsten av öronkatarr och hörselnedsättning genom att det luftar mellanörat. Under den tid barnet har rör genom trumhinnan bör kontroller ske hos öronläkare 3 - 4 ggr/år. I skolåldern brukar öronproblemen minska och barnet klarar sig då utan rör.

Teckning plaströr i trumhinnan

För att förhindra öronkatarr kan en del barn få ett litet plaströr placerat i trumhinnan som håller mellanörat torrt.Tal

Redan under det första levnadsåret följs barnet utveckling av logoped. Vikten av munmotorisk stimulans betonas och barnets jollerutveckling bedöms. Föräldrarna får vägledning i hur de på ett lekfullt sätt kan stimulera barnets läpp- och tungaktivitet för att undvika att felaktiga talmönster etableras.

Vid 3 års ålder, när restspalten är sluten och talutvecklingen kommit så långt att både artikulation och talklang kan bedömas, kallas barnet till sin första LKG-konferens.

Den vanligaste talavvikelsen hos barn med gomspalt är hypernasalering (att tala i näsa). Detta uppstår när talet passerar ut genom näsan på grund av att gommen inte kan stänga till på rätt sätt. Ibland kan kompensatoriska artikulationsavvikelser uppkomma och vanligast är då en bakåtdragen artikulation. Barnet flyttar då artikulationen bakåt i munnen, vilket främst drabbar tungspetsljuden /t/ och /d/ som då artikuleras med tungryggen så att det låter som /k/ och /g/-ljud.

Ett annat kompensatoriskt artikulationssätt är glottal artikulation. De flesta språkljud kräver att gommen kan stängas till mellan svalget och näsan. Fungerar inte denna slutningsmekanism försöker barnet i stället framställa liknande ljud med sina stämband (glottis). Problem med glottalitet är dock mindre nu än tidigare, eftersom man har gommen färdigopererad redan vid 2 års ålder. Utvecklingen av felaktiga ljudmönster kan man försöka motverka redan under jollerstadiet.

Talet bedöms av logoped i samband med LKG-konferenser. Om behov av talträning finns ges detta av logoped på hemorten. Målsättningen är att barnets tal och språk skall vara så bra som möjligt när det är dags att börja skolan.