MS - Multipel skleros

Multipel skleros (MS) är en av de neurologiska folksjukdomarna. Varje år insjuknar cirka 1000 personer med MS i Sverige och i riket finns över 17 000 kända patienter. De flesta insjuknar i 20-40 års ålder och det långa sjukdomsförloppet medför stora samhällsekonomiska kostnader – i genomsnitt cirka 10 miljoner kronor per patient. Det är en av de ledande orsakerna till neurologiskt handikapp bland vuxna i arbetsför ålder. Obehandlad leder den ofta till invaliditet och förtida död.

MS anses vara en autoimmun sjukdom där immunförsvaret angriper hjärnan och ryggmärgen. En komplicerande faktor är att sjukdomen har två faser: den skovvisa fasen och den progressiva fasen. Initialt präglas sjukdomen av skov med neurologisk funktionsnedsättning, som följs av varierande grad av återhämtning. Efterhand blir skoven mildare och glesare men patienten försämras kontinuerligt, så kallad sekundärprogressiv MS. Skoven beror på en autoimmun attack på hjärnans myelin och kan behandlas med läkemedel som påverkar immunförsvaret. En minoritet av patienterna har inga skov alls utan debuterar med kontinuerlig neurologisk försämring, primärprogressiv MS. Vad som orsakar den progressiva fasen av MS av är okänt och det saknas effektiv behandling.

Diagnostiken vid MS baseras på läkarundersökning och påvisande av MS-lesioner i hjärnan och ryggmärgen vid magnetkameraundersökning. Rutinmässigt utförs också lumbalpunktion för analys av ryggmärgsvätskan. Det finns idag närmare tio behandlingar som används för att bromsa sjukdomsförloppet vid MS. Målet med behandlingen är att få inflammationen som orsakar sjukdomen under kontroll. Många av behandlingarna är förenade med en viss risk för att utveckla allvarliga komplikationer. Det är därför av stor vikt att nyttan med en eventuell behandling alltid balanseras mot de risker som behandlingen medför.

I Uppsala pågår för närvarande två kliniska prövningar. I MIST-studien slumpas patienter till behandling med blodstamcellstransplantation eller natalizumab (Tysabri®). I den så kallade ITT-PMS studien behandlas patienter med progressiv MS med intratekal rituximab-behandling.