Njurtransplantation

På Akademiska sjukhuset utfördes 2012 118 njurtransplantationer vilket var det högsta antalet sedan starten i Uppsala år 1969. Ungefär hälften av njurarna kommer från levande givare som inte behöver vara besläktade med mottagaren.
 

Njursvikt
Människan har två njurar som främst renar blodet från mer eller mindre giftiga avfallsprodukter. Utöver detta har njuren även en central roll för blodtryck, vätske-,
pH- och saltbalans, blodbildning, samt kalkomsättning. Det finns flera olika sjukdomstillstånd som kan ge njursvikt och när njurens funktion sjunkit till cirka en tiondel av det normala måste man rena blodet med dialys. Det finns i princip två olika dialysformer: bloddialys. I dialys är man fortsatt urinförgiftad varför man eftersträvar att återställa normal njurfunktion med njurtransplantation. Antalet patienter med dessa behandlingsformer ökar stadigt för varje år.


Operationsförloppet
Innan man kallas in för operation korstestas blod mellan donator och mottagare för att se om vävnaden passar. Om inga hinder föreligger kallas man in för operation närsom på dygnet. Operationen tar cirka två till tre timmar och de egna njurarna rörs inte vid transplantationen. (En del patienter med cystnjurar eller infektionsproblematik har några månader före transplantationen tagit bort den ena eller bägge egna njurar). Vid transplantationen placeras den nya njuren i höger eller vänster ljumske bredvid tarmpaketet. Pulsådern (artären) och blodådern (venen) ansluts till sidan av blodkärlet som går ner till benet. Urinledaren ansluts till urinblåsan så att urinen töms på vanligt sätt. Oftast kan man redan på operationsbordet se att den nya njuren.

 

Efter operationen
Efter operationen kommer man till uppvakningsavdelningen och redan efter några timmar, om läget är stabilt, är man tillbaka på transplantationsavdelningen. Oftast föreligger inget dialysbehov efter operationen, men i vissa fall tar det längre tid för njuren att börja fungera och man kan behöva dialys i några dagar.

Kroppen har ett immunförsvar som skyddar oss mot främmande organismer såsom virus och bakterier men även mot främmande vävnad. Detta gör att man vid transplantation måste hämma immunförsvaret som annars skulle stöta bort det nya organet.

Första tiden ges höga doser, men dessa kan successivt sänkas om ingen avstötning tillstöter. Man måste fortsätta äta dessa läkemedel varje dag så länge transplantatet finns kvar Alla läkemedel har biverkningar och doserna samt kombinationen av olika läkemedel anpassas individuellt med strävan efter balans mellan biverkningar, avstötning och infektioner. De första tre månaderna går man på kontroll en till två gånger i veckan men sedan glesas kontrollfrekvensen ut allt eftersom. Till sektionen har vi en egen njurspecialist knuten.