Hudcancer

Hudcancer är den vanligaste cancerformen i Sverige och är också den cancer som ökar mest, trots att kunskapen om den huvudsakliga riskfaktorn, solexponering är väl spridd i befolkningen.

Hudcancer indelas i melanom och "icke melanom cancer", där den senare gruppen till största delen utgörs av basalcellscancer och skivepitelcancer. En mycket vanlig solskada i huden är så kallad aktinisk keratos, som betraktas som ett möjligt förstadium till skivepitelcancer.

På hudmottagningen har vi hög kompetens att bedöma vilken typ av hudtumör en patient har. Vi förfogar också över flera olika behandlingsmetoder för hudcancer.
Utifrån tumörtyp, storlek och lokalisation av tumören, patientens övriga hälsotillstånd och eventuell medicinering samt andra faktorer som kan spela in, kan vi välja den behandlingsmetod som är lämpligast i varje enskilt fall.

De vanligaste behandlingsmetoderna vid hudcancer är:

1. Konventionell kirurgi. Tumören skärs bort och huden sys ihop.
2. Kryokirurgi. Tumören nedskrapas och frysbehandlas med flytande kväve, 196 grader kallt.
3. Elektrokirurgi. Ett sätt att bränna bort tumören efter föregående nedskrapning.
4. Photodynamisk terapi (PDT). En kroppsegen substans (aminolevulinsyra) appliceras på hudytan och efter tre timmar sker belysning med rött ljus av en specifik våglängd. En reaktion med bildning av fria syreradikaler sker i tumörcellerna som förstörs.
5. Behandling med immunmodulerande, celltoxiska eller inflammationshämmande krämer (imiquimod, fluorouracil respektive diklofenak). Appliceras på huden av patienten själv under flera veckor.
6. I fall där mer avancerad kirurgisk behandling bedöms nödvändig, remitterar vi till rätt instans, till exempel plastikkirurg, öron- eller ögonkirurg.