När BUP inte är rätt insats, vem kan jag kontakta då?

Vid måttliga psykiatriska besvär, till exempel:

 • sömnstörning utan samtidig psykiatrisk sjukdom
 • aptitproblem
 • oro
 • nedstämdhet
 • psykosomatiska symtom exempelvis ont i magen, ont i huvudet
 • stress
 • relationssvårigheter
 • kris

Barn och ungdomar med lindriga till måttliga psykiska besvär där endast delar av livssituationen och funktionsförmågan påverkas ska i första hand vända sig till exempelvis vårdcentral för bedömning, ungdomsmottagning eller barn- och ungdomspsykologerna i länet. Dessa verksamheter kan sedan vid behov remittera till BUP. Du kan också söka mer information på 1177.se.

Vid inlärningssvårigheter eller svårigheter att nå skolans mål, till exempel:

 • oro för att inte klara målen i skolan
 • oro för att kraven i skolan är för höga
 • tecken på inlärningssvårigheter, dyslexi, uppmärksamhetssvårighet eller koncentrationssvårighet
 • konflikter och utbrott i skolan på grund av stress
 • skolvägran utan samtidig psykiatrisk sjukdom, skolfrånvaroskolmiljön, andra elever påverkar negativt


Barn och ungdomar har rätt till anpassning och åtgärder i skolan som stödjer deras möjlighet att klara målen i skolan oavsett om barnet eller ungdomen har diagnos eller inte.

Barn och ungdomar som lider av psykiatriska symtom men där symtomen bedöms vara en naturlig reaktion på brister i skolans anpassning, bemötande eller kunskap om barnet eller ungdomens förutsättningar för inlärning bör i första hand ta kontakt med skolan, skolans elevhälsa eller skolans rektor. Skolan kan sedan vid behov remittera till BUP.

Vid psykiatriska symtom som antas bero på trauma, våld, miljöfaktorer, vanliga livshändelser, till exempel:

 • oro för förälder som missbrukar
 • oro för föräldrar i vårdnadstvist, konflikteroro för att ett barn far illa
 • relations- och utvecklingskriser
 • normala sorgereaktioner
 • krisnormbrytande beteendefamiljeproblem, "uppfostringsproblem"


Barn- och ungdomar som lider av psykisk ohälsa men där symtomen bedöms vara en naturlig reaktion på brister eller påfrestningar i miljön bör i första hand ta kontakt med exempelvis socialtjänstens råd- och stödverksamheter i sin hemkommun. Socialtjänsten kan sedan vid behov remittera till BUP. Vid akut skyddsbehov av barn/ungdom utanför kontorstid kontakta 112 eller Socialjouren https://www.uppsala.se/stod-och-omsorg/stod--och-krisjourer/socialjouren-hjalper-dig-kvallar-och-helger/.