Läs mer om vad du ska tänka på innan du kontaktar BUP

BUP arbetar för att barn och ungdomar ska få sina symtom rätt tolkade. Därför behöver vi utesluta att de symtom som barnet eller ungdomen har inte beror på till exempel utvecklingsfas, livskris, ej åtgärdade skolsvårigheter eller svårigheter i hemmiljö. Det är också viktigt att normala livskriser eller reaktioner inte tolkas som psykiatriska tillstånd eller sjukdomar och diagnostiseras felaktigt.

För att vi på BUP ska kunna bedöma hur ett barn eller ungdom ska prioriteras inom vården behöver vi får en noggrann beskrivning av hur barnet eller ungdomen fungerar i olika miljöer till exempel skola, hemmet och på fritiden. Vi behöver även få tillgång till beskrivning av vilka symtom som finns, i vilka situationer de uppkommer och en beskrivning av vilka beteendeproblem som på ett avgörande sätt hindrar barnet eller ungdomen i livet. Det är också värdefullt om vi får en beskrivning av de insatser eller åtgärder som testats tidigare och hur dessa har fungerat. Det är viktigt att du som tar kontakt med oss har god kännedom om barnet eller ungdomens livssituation.

BUP tar även emot remisser från exempelvis elevhälsa, socialtjänst, vårdcentral, ungdomsmottagning och privata vårdgivare.