BUP:s remissbedömningsgrupp

Remisser som kommer till BUP registreras och bedöms av BUPs remissbedömningsgrupp. Remissbedömningsgruppens uppdrag är att fatta beslut om en remiss ska accepteras eller avvisas. Egenremisser och remisser från exempelvis husläkare, ungdomsmottagning eller skola bedöms på samma sätt. Det är allvarlighetsgraden i psykiatriska symtom och psykiatriska tillstånd samt funktionsnivå som är avgörande om en remiss avvisas eller accepteras. Remisser accepteras när vårdbehovet bedöms vara så stort att det kräver specialistvårdens insatser. Remissvar skickas till den som skickat in remissen när beslut är fattat.

I perioder av hög efterfrågan eller hög arbetsbelastning prioriteras de barn och ungdomar med allvarlig situation först.