Arbets- och miljömedicinska mottagningen

Utredning av arbetsrelaterad ohälsa omfattar kartläggning av dina tidigare och nuvarande arbetsförhållanden. Som del av utredningen ingår om det är lämpligt även arbetsplatsbesök för att få en mer fullständig uppfattning om de aktuella arbetsfaktorerna. En av våra yrkeshygieniker kommer då att tillsammans med dig planera in datum för besöket samt vilka personer förutom du själv som kan närvara, exempelvis skyddsombud, närmsta chef osv.

Utredning av miljörelaterad ohälsa innebär kartläggning av din bostad eller den yttre miljön utanför bostaden. Vid bedömning av boendemiljön gör vi i regel ett hembesök med provtagning av tex kvalster eller luftföroreningar. Vår miljöhygieniker kontaktar dig innan ett eventuellt hembesök.

Patientavgift
Vid mottagningsbesök tas en patientavgift ut gällande för respektive landsting eller region. Högkostnadsskydd gäller.