Svarsrutiner

Provtagning

Provsvar lämnas till inremitterande läkare eller vårdenhet. I första hand sänds provsvar via brev eller rörpost internt men i akuta fall kan laboratoriet ringa eller faxa provsvar efter överenskommelse.

Laboratoriet lämnar normalt inte ut provsvar till patient. Undantag är provsvar på moderkaks- eller fostervattenprov där provsvar i normalfallet skickas till modern, om så önskas. Patient som efterfrågar provsvar hänvisas i första hand till inremitterande läkare/vårdenhet. Laboratoriets uppgifter är sekretessbelagda varför upplysningar om provsvar inte lämnas till andra