Tarm- och leversjukdomar

Gastroenterologi och hepatologi
 


Fredrik Rorsman, docent och överläkare, och Marie Carlson, docent och läkare, sektionen
för gastroenterologi och hepatologi

Vid vår sektion utreds och behandlas patienter med sjukdomar i matstrupen, magsäcken, tarmar, lever och gallgångar. Den övergripande målsättningen är att tillhandahålla högspecialiserad vård med de senaste undersökningsmetoderna och behandlingsprinciper i frontlinjen.


Tarm

Varje år utförs vid sektionen över 2000 endoskopiska undersökningar för diagnostik och behandling av sjukdomar i matstrupe, magsäck, tunntarmar och tjocktarm. Tunntarmen har tidigare varit svårundersökt, men genom tillgång till de nya metoderna kapselkameraundersökning och dubbelballongendoskopi har våra möjligheter att diagnosticera och behandla sjukdomar i tunntarmen som polyper, blödningar, trånga tarmavsnitt vid Crohn´s sjukdom etc. påtagligt förbättrats och medfört att behovet av strålningsintensiva röntgenundersökningar och kirurgi minskat. Med hjälp av funktionsundersökningar som magsäckstömningstester och tunntarmsmanometri  kan även motoriken undersökas, något som kan bli aktuellt vid svår smärtproblematik från buken.


Lever

Vid avancerad leversjukdom där annan behandling saknas eller varit otillräcklig kan levertransplantation bli aktuell. Akademiska sjukhuset är ett av tre sjukhus i Sverige där levertransplantationer utförs. Interventionell radiologi (ingrepp med röntgenmetoder tex TIPSS) har också förbättrat möjligheterna att på icke-kirurgisk väg åtgärda komplikationer till svår lever-och blodproppssjukdom som kan ge blödningar från åderbråck i matstrupe och magsäck.


inflamprocess
PET-kameraundersökning av en lever med pågående inflammationsprocess


Forskning

Vid sektionen bedrivs klinisk och experimentell forskning. Ett kliniskt projekt syftar till att förbättra omhändertagandet av patienter med svår gallgångssjukdom (primär skleroserande kolangit). I projektet studeras om användning av PET-kameraundersökning i kombination med analys av celler från gallgången kan förbättra diagnostik och behandling av dessa patienter, bl.a. för ställningstagande till levertransplantation.

I den experimentella forskningen studeras immunologiska och inflammatoriska skeenden på cellulär nivå. Transportörproteiner utgör en familj av proteiner involverade i in- och uttransport av endogena och exogena substanser i celler (bl.a inflammatoriska mediatorer och bakteriestrukturer), och vår hypotes är att ett stört uttryck/störd funktion av dessa kan ha en viktig roll för uppkomst av sjukdom. I ett annat projekt bedriver vi ingående studier om en speciell vit blodkropp, den eosinofila granulocyten, och dess betydelse för uppkomst av inflammatorisk tarmsjukdom. Vi har tidigare visat att den kan ha en viktig roll vid uppkomst av ulcerös colit, men denna cell har inte bara proinflammatoriska utan också profibrinogena (bindvävsalstrande) egenskaper och vi har därför utvidgat vårt arbetet att också omfatta Crohns sjukdom, de mikroskopiska coliterna och PSC.